66-879 Social Preference and Choice

 

 

סילבוס

חומר עזר לנושא בחירה דיכוטומית בתנאי אי-וודאות   
חומר העזר בנושא: פרדוקסים של בחירות   
חומר עזר למשפט של MAY   
חומר עזר למשפט של Sen   
חומר עזר לנושא: בחירה חברתית ומשפט ARROW .  
חומר עזר לנושא: "האם יש קשר בין העדפה ובחירה".  

 חומר עזר בנושא ההתקרבות לאחידות דעים

Is Majority Consistency Possible - presentation 26.10.14

ה-(ABCD)של הבחירה החברתית

 


  תרגילים ופתרונות

  תרגילים פתרונות
תרגיל 1  
תרגיל 2  
תרגיל 3
תרגיל 4
תרגיל 5
Voter Sovereignty and Election Outcomes  

 בחינות

מועד א,סמסטר א תשס"ב
מועד א,סמסטר ב תשס"א
שנה"ל תשס"ה, סמסטר ב', מועד א
שנה"ל תשס"ה, סמסטר ב', מועד ב
פתרון חלקי של בחינת מועד א בקורס "העדפה ובחירה חברתית", תשס"ז
פתרון בחינה שנה"ל תשס"ז, סמסטר ב', מועד ב.
שנה"ל תש"ע, סמסטר ב', מועד א'
שנה"ל תשס"ח, סמסטר ב', מועד א.
שנה"ל תשס"ח, סמסטר ב', מועד ב.
שנה"ל תשס"ט, סמסטר ב', מועד א.
שנה"ל תשס"ט, סמסטר ב', מועד ב.

שנה"ל ,תשע"ב, סמסטר א', מועד א.

שנה"ל תשע"ג סמ"א מועד א

שנה"ל תשע"ד סמ"א מועד א