תכנית לימודים למתחילים בשנת הלימודים תשפ"ה

כלכלה חד-חוגי - שנה א'

קורסי חובה

מספר קורס 

 שם הקורס                    

 נ"ז     

   סמסטר  

66-101 מבוא לכלכלה מיקרו  4 נ"ז  סמסטר א'
66-102 מבוא לכלכלה מקרו  4 נ"ז  סמסטר ב'
66-106 מבוא לחשבונאות  2 נ"ז  סמסטר א'
66-110 מתמטיקה לכלכלנים א'  3 נ"ז  סמסטר א'
66-111 מתמטיקה לכלכלנים ב'  3 נ"ז  סמסטר ב'
66-153 מבוא לסטטיסטיקה א'  3 נ"ז  סמסטר א'
66-154 מבוא לסטטיסטיקה ב'  3 נ"ז  סמסטר ב'

סך הכל שנה א':  22.0 נ"ז

 

כלכלה חד-חוגי - שנה ב'

קורסי חובה

מספר קורס

שם הקורס

נ"ז

סמסטר

66-201 מקרו כלכלה א' 3 נ"ז  סמסטר א'
66-202 מקרו כלכלה ב' 3 נ"ז  סמסטר ב'
66-213 תורת המחירים א' 4 נ"ז  סמסטר א'
66-214 תורת המחירים ב' 4 נ"ז  סמסטר ב'
66-231 שיטות כמותיות 3 נ"ז סמסטר א'
66-236  מבוא לאקונומטריקה א' 3 נ"ז סמסטר א'
66-237  מבוא לאקונומטריקה ב' 3 נ"ז סמסטר ב'
66-2380 Computer Applications in Econometrics 2 נ"ז סמסטר א'
66-251 יסודות המימון 3 נ"ז סמסטר ב'

סך הכל שנה ב':  28.0 נ"ז

 

כלכלה חד-חוגי - שנה ג'

קורסי חובה

מספר קורס 

שם הקורס                          

 נ"ז 

 סמסטר 

66-320 כלכלת ישראל  2 נ"ז  סמסטר א'
66-322 תורת המחירים ג'  3 נ"ז  סמסטר א'
66-340 סקירת מחקרים  3 נ"ז  סמסטר א'
66-525 מבוא לתורת המשחקים  2 נ"ז   סמסטר א'
66-402 סמינריון בכלכלה  4 נ"ז שנתי
66-404 סמינריון בכלכלה עיונית  4 נ"ז שנתי

 

קורסי בחירה  (היצע הקורסים משתנה משנה לשנה): יש לבחור 24 נ"ז

מספר קורס 

 שם הקורס                         

 נ"ז 

 סמסטר 

66-358 שוקי הון וכלים פיננסים ב'  3 נ"ז  לבחירה
66-415 צרכנים, פירמות ושווקים  2 נ"ז  לבחירה
66-495 נושאים נבחרים בקבלת החלטות  2 נ"ז  לבחירה
66-501 כלכלת עבודה  2 נ"ז  לבחירה
66-502 כלכלת חינוך  2 נ"ז  לבחירה
66-503 ענייני דיומא בכלכלה  2 נ"ז  לבחירה
66-625 נושאים מתקדמים במימון  2 נ"ז  לבחירה
66-826 כלכלת אינפורמציה  2 נ"ז  לבחירה
66-830 כלכלת אי-וודאות  2 נ"ז  לבחירה
66-837 כלכלה ציבורית  2 נ"ז  לבחירה
66-841 מבוא לניהול סיכונים ב'  2 נ"ז  לבחירה
66-849 קבלת החלטות בצוות מ.א  2 נ"ז  לבחירה
66-856 כספים ובנקאות מ.א  2 נ"ז  לבחירה
66-879 העדפה ובחירה חברתית  2 נ"ז  לבחירה

סך הכל שנה ג': 42.0 נ"ז

סך הכל שעות לתואר: 92.0 נ"ז