תקנות ונהלים

תקנות ונהלים במחלקה לכלכלה:

​​​​תנאי מעבר משנה לשנה

לתלמידים שסיימו שנה א':

 1. כדי לעבור לשנה ב' במחלקה וללמוד במסלול הראשי המורחב והמשני, יש להשיג לפחות את הציון 70 בקורסים: "מבוא לכלכלה-מיקרו" ו"מבוא לכלכלה-מקרו". סטודנט שלא השיג ציון 70 במועד אחד, רשאי להבחן במועד נוסף. אם גם אז לא השיג ציון גבוה מ-70 יחויב לחזור על הקורס ויוכל להבחן בו פעמיים. סטודנט שנכשל 4 פעמים בקורסי "מבוא לכלכלה-מיקרו" או "מבוא לכלכלה-מקרו", יופסקו לימודיו אוטומטית במחלקה בכל מסלול שהוא. ההרשמה לכל הקורסים של שנה ב' מותנית בקבלת ציון 70 לפחות בקורסים "מבוא לכלכלה-מיקרו" ו"מבוא לכלכלה-מקרו".
 2. סטודנט שלומד במסלול כלכלה וחשבונאות בנוסף לתנאי המעבר בסעיף 1 חייב לעבור בהצלחה גם את הקורסים: "יסודות החשבונאות א" ו"יסודות החשבונאות ב" (בציון 60 לפחות) המהווים גם דרישת קדם לקורסי החשבונאות בשנה ב'.
 3. סטודנטים החייבים בקורס אנגלית כשפה זרה, חייבים להשלים בשנת הלימודים הראשונה את הקורס באנגלית בהתאם לרמה שנקבעה להם, מותנה בנהלים שקבעה האוניברסיטה.

לתלמידים שסיימו שנה ב':

 1. ההרשמה לכל הקורסים של שנה ג' (חובה, בחירה וסמינריונים), מותנית בקבלת ציון עובר 60 לפחות בקורסים: "תורת המחירים א", "תורת המחירים ב", "מקרו כלכלה א", "מקרו כלכלה ב".
 2. סטודנט שלומד במסלול כלכלה וחשבונאות בנוסף לתנאי המעבר לתלמידים שסיימו שנה א' חייב לעבור בהצלחה גם את הקורסים: "חשבונאות ביניים א" ו"חשבונאות ביניים ב" (בציון 60 לפחות) המהווים גם דרישת קדם לקורסי החשבונאות בשנה ג'.
 3. סטודנט יהיה חייב לעבור בהצלחה את כל קורסי שנה א' לפני שיוכל להירשם לקורסי שנה ג' קורסי שנה א' הינם דרישת קדם לכל קורסי שנה ג'.

רישום לקורסים

 1. מותנה באישור הגורמים האוניברסיטאיים המוסמכים, תערוך המחלקה רישום נוסף בתחילת סמסטר ב'. הרישום מיועד לסטודנטים שיסיימו בהצלחה במועד א' של סמסטר א' את הקורסים המהווים תנאי מעבר משנה לשנה, או קורסים המהווים תנאי קדם, ולא יכלו לערוך מערכת שלמה בתחילת השנה מאחר וחסרו להם קורסים אלו.
 2. הרישום לסמסטר ב' יהיה רק לקורסים סמסטריאליים המתחילים בסמסטר ב' ומותנה בכך שלסטודנט לא יהיו שינויים או חפיפות עקב רישום זה.
 3. לתלמידי שנה ג' העומדים לסיים את לימודיהם תינתן עדיפות ברישום לקורסי הבחירה.
 4. בכל מקרה חייב סטודנט לעבור בהצלחה כ- 80% מקורסי החובה של שנה ב' (גם אם עבר בהצלחה את קורסי המעבר משנה ב' לשנה ג') לפני שיוכל להירשם לשאר קורסי הבחירה שנותרו לו.

בחינות

 1. כל סטודנט זכאי לגשת פעמיים (מועד א' ומועד ב') באותה השנה לבחינה בקורס אליו הוא רשום.
 2. סטודנט שהיה רשום לקורס ולא נבחן באחד או בשני המועדים של הקורס, או שניגש למועד אחד בלבד ונכשל, זכאי למועד מיוחד באותו הקורס.
 3. תאריכי הבחינות של המועדים המיוחדים בכל הקורסים, כולל קורסי מעבר משנה לשנה, יהיו באותם התאריכים בהן מתקיימות הבחינות הרגילות.
 4. אם נכשל סטודנט בשני מועדים בקורס חובה, הוא חייב להירשם שנית לקורס זה והוא זכאי להבחן בו פעמיים נוספות.
 5. בכל קורסי הבחירה רשאי סטודנט להבחן רק בשני מועדים. סטודנט שנכשל פעמיים בקורס בחירה לא יורשה להירשם לקורס זה פעם נוספת.
 6. מבחן במועד מיוחד כלול במניין הפעמים בהם זכאי סטודנט לגשת למבחן.
 7. בכל מקרה בו ניגש סטודנט למבחן לשיפור ציון, הציון האחרון הוא הציון הקובע.
 8. בקורסים בהם מופסקים הלימודים לאחר ארבעה כישלונות, כל מבחן לשיפור ציון ייכלל במניין ארבע הפעמים להן זכאי הסטודנט בקורס.
 9. בקורסי המחלקה המתבססים על קורסים שנלמדו בשנה קודמת, המחלקה לא תאשר לגשת למבחן לשיפור ציון באותם המקרים בהם למדו ועברו הסטודנטים קורסים מתקדמים באותו הנושא או קורסים של שנה גבוהה יותר.
 10. מועדים מיוחדים ניתנים בהתאם לנהלים והכללים המקובלים באוניברסיטה (כפוף למגבלות של המחלקה לכלכלה). את הבקשות יש להפנות לועדת סטטוס האוניברסיטאית.

ערעורים

 1. סטודנט הסבור כי ציון הבחינה אינו משקף את רמת תשובותיו בבחינה זכאי, לאחר שראה את מחברתו בהתאם לנהלים, להגיש ערעור. הערעור יוגש תוך 3 שבועות מיום פרסום הציון במשך כל שנות לימודיו לתואר ראשון זכאי הסטודנט להגיש חמישה ערעורים בלבד. ערעור שהתקבל לא יחשב במניין המצטבר של הערעורים.
 2. לאחרונה התרבו המקרים של סטודנטים הפונים למרצים מיד לאחר הבחינה (במבחנים עם שאלות פתוחות) בהשגות, תלונות ובירורים הנוגעים לבחינה, לפני פרסום הציונים. אנו מבקשים להימנע מפניות אלו הפוגעות באנונימיות הבדיקה. כמו כן, אנו רואים בהן הפעלת לחץ, גם אם סמוי או לא מודע, הנועד להשפיע על מתן הציונים.
 3. אנו רואים בפניות אלו כגובלות בעבירה משמעתית. כל טענה או הבהרה בקשר לבחינה אמורה להיות מטופלת לאחר פרסום הציונים, במסגרת פתיחת מחברות, הליך ערעור, או אף פגישה עם המרצה בשעות הקבלה.
 4. אנא חכו עם שאלותיכם עד פרסום הציונים.

כישלונות

 1. סטודנט שצבר ארבעה כישלונות באחד מהקורסים הבאים: "מבוא לכלכלה-מיקרו", "מבוא לכלכלה- מקרו", "תורת המחירים א", "תורת המחירים ב", "מקרו כלכלה א", "מקרו כלכלה ב", לימודיו במחלקה יופסקו אוטומטית.
 2. המחלקה רשאית להפסיק את לימודיו במחלקה של סטודנט אם הוא צבר 15 כישלונות בבחינות במהלך לימודיו במחלקה לכלכלה.
 3. המחלקה רשאית להפסיק את לימודי החשבונאות של סטודנט הלומד במסלול כלכלה-חשבונאות אם הוא צבר 4 כישלונות באחד מהקורסים הבאים: "יסודות החשבונאות א", "יסודות החשבונאות ב", "חשבונאות ביניים א", "חשבונאות ביניים ב".
 4. המחלקה נוהגת לשלוח מכתבי הפסקת לימודים לתלמידים שלא עמדו בתנאים שפורטו לעיל. אי קבלת מכתב כזה אינה מתקבלת כטענה לצורך ביטול הפסקת לימודים.

נוכחות בשיעורים – תקנון האוניברסיטה

הנוכחות בכל השיעורים הינה חובה במסלולי לימודי כלכלה. סטודנט/ית הנעדר/ת מ-2 פגישות שבועיות בסמסטר, ללא נימוקים מוצדקים, רשאי המרצה להרחיקו/ה מן הקורס. במקרה של היעדרות מסיבות של מילואים, מחלה וכיוצא בזאת על הסטודנט/ית למסור אישורים מתאימים למזכירות המחלקה מיד עם שובו ללימודים.

עריכת תכנית לימודים

על הסטודנט בלבד מוטלת החובה לערוך את תוכנית לימודיו מדי שנה בשנה ולבדוק האם נירשם לכל מכסת השעות הדרושות לו לסיום התואר בהתאם למסלול לימודיו במחלקה (תואר ראשון, שני, שלישי).

לתשומת ליבכם - בקורסים בהם מתקיים גם תרגיל יש להירשם לתרגיל העוקב של אותה קבוצה.

 

לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות הסטודנטים במחלקה לכלכלה:

שעות קבלה טלפוניות:

 • ימים א', ג' בין השעות 14:00 - 15:00
 • יום ה' בין השעות 11:00 - 12:00
 • בטלפון: 03-5318920    03-5318347

שעות קבלה:

 • ימים א', ג' בין השעות 11:30 - 14:00
 • ימים ב', ה' בין השעות 8:30 - 10:30

דואר אלקטרוני :

Economics.Student@biu.ac.i