לימודי המשך לתארים מתקדמים

בוגרי התכנית יוכלו להמשיך ללימודי תואר שני בתחומים שונים כגון: חשבונאות, מנהל עסקים וכלכלה, בכפוף להשלמות הנדרשות.

שנה א'

 

מספר קורס

שם הקורס

נ"ז

סמסטר

66-6101 מבוא למיקרו כלכלה 3 נ"ז  סמסטר א'
66-6102 מבוא למקרו כלכלה 3 נ"ז  סמסטר ב'
66-6103 מבוא לבנקאות ורגולציה 3 נ"ז   סמסטר א'
66-6104 דיני חוזים כללים - חוזים בנקאיים 2 נ"ז  סמסטר א'
66-6105 מתמטיקה לכלכלנים 3 נ"ז   סמסטר א'
66-6106 סטטיסטיקה 3 נ"ז   סמסטר א'
66-6107 מבוא לשוק ההון בישראל 2 נ"ז   סמסטר א'
66-6108 יישומי אקסל ופייתון 4 נ"ז   סמסטר א'
66-6109 דיני בנקאות 2 נ"ז   סמסטר ב'
66-6110 יסודות המימון 3 נ"ז   סמסטר ב'
66-6113 ניהול סיכוני אשראי 3 נ"ז  סמסטר ב'
66-1911 יסודות החשבונאות א' 6 נ"ז  סמסטר א'
66-1921 יסודות החשבונאות ב' 6 נ"ז  סמסטר ב'
66-193 דיני מיסים א' 4 נ"ז   סמסטר ב'
66-195 מבוא לתורת המשפט 2 נ"ז  סמסטר א'

סך הכל שנה א': 49 נ"ז

 

שנה ב'

 

מספר קורס

שם הקורס

נ"ז

סמסטר

66-6201 שוק ההון בישראל 3 נ"ז   סמסטר א'
66-6202 ניהול סיכונים במוסד פיננסי 2 נ"ז   סמסטר א'
66-6203 שיטות אקונומטריות 3 נ"ז  סמסטר א'
66-6204 ניהול אשראי חוץ בנקאי 2 נ"ז   סמסטר ב'
66-6205 ניהול תיק אגרות חוב 3 נ"ז  סמסטר ב'
66-6206 מימון בינלאומי 3 נ"ז  סמסטר ב'
66-6207 כלכלת ישראל 2 נ"ז  סמסטר ב'
66-6208 בינה מלאכותית (AI) 3 נ"ז  סמסטר ב'
66-283 דיני חברות 3 נ"ז   סמסטר ב'
66-289 תמחיר כלים ושיטות 3 נ"ז  סמסטר ב'
66-291 סוגיות מיוחדות במיסים 4 נ"ז  סמסטר א'
66-295 יסודות הביקורת 4 נ"ז סמסטר א'

סך הכל שנה ב': 35 נ"ז

לימודי תעודה בחשבונאות

מספר קורס

שם הקורס

נ"ז

סמסטר

66-281 חשבונאות ביניים א' 8 נ"ז סמסטר א'
66-282 חשבונאות ביניים ב' 8 נ"ז סמסטר ב'
66-704 דיני מסים ב' 4 נ"ז סמסטר א'

סך הכל שנה ב': 20 נ"ז 

שנה ג'

 

מספר קורס שם הקורס נ"ז סמסטר
66-6301 בנקאות להשקעות – מיזוגים ורכישות 2 נ"ז  סמסטר א'
66-6302 השקעות אלטרנטיביות 2 נ"ז   סמסטר א'
66-6303 ניהול השקעות אחראיות (ESG) 2 נ"ז  סמסטר א'
66-6304 טכנולוגית הבלוקצ'יין, נכסים דיגיטליים ויישומים פיננסיים 2 נ"ז  סמסטר א'
66-6305 סמינריון בחשבונאות 4 נ"ז   שנתי
66-6306 מימון מובנה: איגוח ומכשירים מובנים 2 נ"ז   סמסטר ב' 
66-6307 אופציות והנדסה פיננסית 3 נ"ז   סמסטר ב'
66-256 טכנולוגיות מידע 2 נ"ז  סמסטר א'
66-287 דיני עבודות ומסחר 2 נ"ז   סמסטר ב'
66-290 תמחיר ככלי ניהולי 3 נ"ז  סמסטר א' 
66-393 חשבונאות ניהולית מתקדמת 2 נ"ז   סמסטר ב' 

סך הכל שנה ג': 26 נ"ז

 

לימודי תעודה בחשבונאות

מספר קורס

שם הקורס

נ"ז

סמסטר

66-3911 חשבונאות מתקדמת א' 8 נ"ז  סמסטר א'
66-3921 חשבונאות מתקדמת ב' 8 נ"ז  סמסטר ב' 
66-394 ניתוח דוחות כספיים 2 נ"ז  סמסטר ב'
66-398 ביקורת חשבונות 4 נ"ז  סמסטר א'
66-705 מסים מתקדמים 4 נ"ז  סמסטר א'
66-712 תכנון מסים 4 נ"ז  סמסטר ב'
66-718 מיסוי בינלאומי 2 נ"ז  סמסטר ב'

 סך הכל שנה ג': 32 נ"ז

שנה ד'

 

לימודי תעודה בחשבונאות

מספר קורס

שם הקורס

נ"ז

סמסטר

66-7010 בעיות נבחרות בביקורת א' 4 נ"ז  סמסטר א'
66-7020 בעיות נבחרות בביקורת ב' 4 נ"ז סמסטר א'
66-7060 תיאוריה חשבונאית 8 נ"ז סמסטר א'
66-7110 בעיות נבחרות בחשבונאות א' 4 נ"ז סמסטר א'
66-7200 ביקורת מערכות מידע 2 נ"ז סמסטר א'

 סך הכל שנה ד': 22 נ"ז

 

 

*המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ללא הודעה מראש מטעמים אקדמיים או אחרים את סדרי הקבלה, הנהלים ומערכת הקורסים (ביטול ו/או הוספת קורסים, שינוי מרצה או שעות וכיו"ב)  גם לאחר שפורסמו פרטים מידעיים ומערכת שעות.