שלחו לחבר

אישור סיום שני שליש- לסטודנטים במסלול כלכלה חשבונאות תשפ"א

לידיעת הסטודנטים הלומדים במסלול כלכלה חשבונאות בשנה ב',

על מנת שסטודנט יוכל ליצור קשר עם מקום התמחות, עליו להעביר

למקום ההתמחות אישור על סיום שני שליש מחובות הלימודים שלו

לתואר.

סף השעות השנתיות המבוקש יהיה לפי הפירוט הבא:

לסטודנטים בתכנית כלכלה חשבונאות מורחב – 51 שעות שנתיות.

 

שימו לב: סטודנט בסוף שנה ב', שלפי בדיקתו זכאי לקבל אישור סיום

שני שליש מתבקש לשלוח בקשה במייל למזכירות המחלקה.

ניתן לשלוח למייל:

economics.student@biu.ac.il

 

במייל יש לציין:

- שם מלא

- תעודת זהות

- הבקשה לקבל את האישור

 

פניות טלפוניות בעניין זה לא יטופלו.

תאריך עדכון אחרון : 13/12/2021