תכנית לימודים תואר שלישי תש"פ

קורסי חובה – נוכחות בשיעורים - חובה

מס' קורס

שם קורס

היקף

הערות 

66-847-01 תכנון דינמי א' 2 שעות הרצאה במהלך סמסטר אחד
66-854-01 סדנא מחקרית לתואר שלישי לכלכלנים  2 שעות הרצאה במהלך כל התואר
66-912-01 קולקוויום מחלקתי  2 שעות הרצאה במהלך כל התואר
66-999-01 עבודת דוקטורט *    

חובה – נדרשת חובת נוכחות בהיקף של 80% לפחות בכל סמסטר בסדנה ובסמינר עד למועד ההגנה הסופי לעבודת המחקר.

רישום נוכחות יתבצע ע"י מנחה הסדנא באופן שוטף בכל מפגש. בסוף כל סמסטר יינתן ציון עובר/נכשל בגין נוכחות, אשר יהיה חלק בלתי נפרד מדרישות המחלקה לתואר שלישי.

המחלקה רשאית לדווח לועדת המלגות ולוועדה לתואר שלישי על אי עמידה במטלות הנ"ל ובהתאם לצורך להמליץ על הפסקת לימודים בגין היעדרות מהסדנאות והסמינר.

 

קורסי בחירה– 7 קורסים בהיקף 2 נ"ז כל אחד

מספר קורס

שם הקורס

היקף

הערות

66-826 כלכלת אינפורמציה 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-827 תורת המשחקים השיתופית 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-830 כלכלת אי- וודאות מ.א. 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-831 נושאים בכלכלה בינלאומית מ.א. 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-838 תיאוריה מוניטרית למתקדמים מ.א 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-840 תחרות והתנהגות של גופים כלכליים 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-848 תכנון דינמי ב' 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-849 קבלת החלטות בצוות 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-879 העדפה ובחירה חברתית 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-880 אקונומטריקה של סדרות עתיות 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד

 

* מותנה באישור המנחה

מיני קורסים, בהתאם למגוון המוצע 

המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ללא הודעה מראש מטעמים אקדמיים את סדרי הקבלה, הנהלים ומערכת הקורסים (פתיחה או ביטול קורס ושינויי שם מרצה) גם לאחר שפורסמו פרטים מידעיים ומערכת שעות.