תכנית לימודים

קורסי חובה – נוכחות בשיעורים - חובה

מס' קורס

שם קורס

היקף שעות 

הערות 

66-854-01 סדנא מחקרית לתואר שלישי לכלכלנים  2 ש"ש במהלך כל התואר
66-912-01 קולקוויום מחלקתי  2 ש"ש  במהלך כל התואר
66-847-01 תכנון דינמי א' 1 ש"ש  
66-999-01 עבודת דוקטורט     

חובה – נדרשת חובת נוכחות בהיקף של 80% לפחות בכל סמסטר בסדנא ובסמינר עד למועד ההגנה הסופי לעבודת המחקר. רישום נוכחות יתבצע ע"י מנחה הסדנא באופן שוטף בכל מפגש. בסוף כל סמסטר יינתן ציון עובר/נכשל בגין נוכחות, אשר יהיה חלק בלתי נפרד מדרישות המחלקה לתואר שלישי. המחלקה רשאית לדווח לועדת המלגות ולוועדה לתואר שלישי על אי עמידה במטלות הנ"ל ובהתאם לצורך להמליץ על הפסקת לימודים בגין היעדרות מהסדנאות והסמינר.

קורסי בחירה– 7 קורסים בהיקף 1 ש"ש כל אחד

* מותנה באישור המנחה

קורסי בחירה לתואר שני 

מיני קורסים, בהתאם למגוון המוצע 

המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ללא הודעה מראש מטעמים אקדמיים את סדרי הקבלה, הנהלים ומערכת הקורסים (פתיחה או ביטול קורס ושינויי שם מרצה) גם לאחר שפורסמו פרטים מידעיים ומערכת שעות.