Placeholder Image

Prof. Jacob Rosenberg

  Teaching

  הקורס: סוגיות בכלכלת ישראל - פרופ' יעקב רוזנברג - rosenby1@biu.ac.il

  הקורס סוקר סוגיות מרכזיות עדכניות בכלכלת המשק הישראלי.
  הנושאים מוצגים באמצעות מצגות Power Point ומתייחסים לדרך המדידה הכמותית, התיאוריה הרלבנטית, ההשלכות הכלכליות והחברתיות והמדיניות הרלבנטית.
  הסוגיות הנידונות קשורות לצמיחה הכלכלית והתפתחותה, לסקטור הציבורי והמדיניות הכלכלית לשוק העבודה, למחזורי העסקים ולנושא השוויון והעוני.

  קישור: פרטים, סיליבוס, מצגות וחומר לימודי

  הקורס: ניתוח כלכלי של המשפט - פרופ' יעקב רוזנברג - rosenby1@biu.ac.il

  הקורס מציג את הגישה הכלכלית למשפט לפיה מערכת המשפט היא מוסד חברתי מרכזי שייעודו לשפר את הרווחה החברתית המושגת על ידי המרצת הבריות להתנהג התנהגות הרצויה מבחינה חברתית.
  בעזרת המודל הכלכלי המניח התנהגות רציונאלית, נבחן האם וכיצד מכוון המשפט את הבריות להתנהגות הרצויה.
  הקורס הוא קורס בכלכלה והוא מחייב ידיעה בסיסית במיקרו-כלכלה והוא עוסק בניתוח כלכלי של תחומי משפט שונים, כמו: דיני נזיקין, חוזים וקניין וכן נושאים בהלכה

  קישור: פרטים, סיליבוס, מצגות וחומר לימודי

  הקורס: עקרונות כלכליים בתלמוד - פרופ' יעקב רוזנברג - rosenby1@biu.ac.il

  הקורס מבקש לחשוף, בסיוע התאוריה הכלכלית, את הרציונאל שניתן ליחס לקבוצת הלכות בתחום "דיני ממונות" בתלמוד ולמהלך סוגיות תלמודיות. בכך מתגלה אפשרות להבנה חדשה של ההלכה או של הסוגיה התלמודית.
  הקורס מיועד גם למי שאינו כלכלן ולא למד כלכלה כמקצוע אקדמי. כדי לאפשר זאת מקדים את הדיון בסוגיה התלמודית לימוד מצומצם של מבוא לכלכלה בכל בנדרש להבנת הסוגיה.
  כאמור הקורס נועד ללמד ולהדגים את הגישה הכלכלית להלכה, הוא אינו מקנה ואינו דורש ידע הלכתי מוקדם ובוודאי שאין להסיק מן הדיונים דבר לגבי הלכה למעשה.

  קישור: פרטים, סיליבוס, מצגות וחומר לימודי

  הקורס: מאקרו כלכלה - לתארים מתקדמים, פרופ' יעקב רוזנברג - rosenby1@biu.ac.il

  הקורס נועד להציג ברמה מתקדמת יחסית את שני נושאי הליבה של משק: הצמיחה הכלכלית ארוכת הטווח והמחזורים העסקיים של הטווח הקצר.
  הרמה שבה נוקט הקורס היא רמת ביניים בין הרמה המקובלת בספרות ל - Advanced Macroeconomics (כגון Romer*) לבין זו של Intermediate Macroeconomics (כגון ספרי הלימוד בקורס מאקרו הנהוג במוסדות ההשכלה הגבוהה בארץ).
  קו אופי נוסף, לקורס המוצע, הוא דגש על ממצאים אמפיריים ותיאוריים המלווים את הדיון התיאורטי. אלה לקוחים בעיקר מכלכלות ארצות OECD האירופאיות (כולל ישראל).

  מנושאי הסמסטר השני

  • חוק למדיניות לעומת שיקול דעת.
  • ביקורת לוקאס.
  • מודל מאקרו כלכלי - בנייה ושימוש.
  • שוק העבודה - איגוד מקצועי ושכר יעילות.
  • צמיחה - מודל סולו וחשבונאות צמיחה.
  • צמיחה אנדוגנית.

  מנושאי הסמסטר הראשון

  • הטווח הקצר לעומת הטווח הארוך - מדידה,  תיאוריה וממצאים.
  • מחזורי עסקים - תיאוריה ומדידה.
  • עקומת פיליפס, צפיות וציפיות רציונאליות.
  • מדיניות ייצוב - זעזועי ביקוש או הילוך מקרי.

   

  קישור: פרטים, סיליבוס, מצגות וחומר לימודי

   

  הקורס: מחקרים בכלכלה והלכה - סמינריון, פרופ' יעקב רוזנברג rosenby1@biu.ac.il

  קישור: פרטים וחומר לימודי

  Research

  Macroeconomics, Public Choice, Economics and Jewish Law

  Research Interests

  • Macroeconomics
  • Public Choice
  • Economics and Jewish Law
  Courses

  הקורס: סוגיות בכלכלת ישראל - פרופ' יעקב רוזנברג - rosenby1@biu.ac.il

  הקורס סוקר סוגיות מרכזיות עדכניות בכלכלת המשק הישראלי.
  הנושאים מוצגים באמצעות מצגות Power Point ומתייחסים לדרך המדידה הכמותית, התיאוריה הרלבנטית, ההשלכות הכלכליות והחברתיות והמדיניות הרלבנטית.
  הסוגיות הנידונות קשורות לצמיחה הכלכלית והתפתחותה, לסקטור הציבורי והמדיניות הכלכלית לשוק העבודה, למחזורי העסקים ולנושא השוויון והעוני.

  קישור: פרטים, סיליבוס, מצגות וחומר לימודי

  הקורס: ניתוח כלכלי של המשפט - פרופ' יעקב רוזנברג - rosenby1@biu.ac.il

  הקורס מציג את הגישה הכלכלית למשפט לפיה מערכת המשפט היא מוסד חברתי מרכזי שייעודו לשפר את הרווחה החברתית המושגת על ידי המרצת הבריות להתנהג התנהגות הרצויה מבחינה חברתית.
  בעזרת המודל הכלכלי המניח התנהגות רציונאלית, נבחן האם וכיצד מכוון המשפט את הבריות להתנהגות הרצויה.
  הקורס הוא קורס בכלכלה והוא מחייב ידיעה בסיסית במיקרו-כלכלה והוא עוסק בניתוח כלכלי של תחומי משפט שונים, כמו: דיני נזיקין, חוזים וקניין וכן נושאים בהלכה

  קישור: פרטים, סיליבוס, מצגות וחומר לימודי

  הקורס: עקרונות כלכליים בתלמוד - פרופ' יעקב רוזנברג - rosenby1@biu.ac.il

  הקורס מבקש לחשוף, בסיוע התאוריה הכלכלית, את הרציונאל שניתן ליחס לקבוצת הלכות בתחום "דיני ממונות" בתלמוד ולמהלך סוגיות תלמודיות. בכך מתגלה אפשרות להבנה חדשה של ההלכה או של הסוגיה התלמודית.
  הקורס מיועד גם למי שאינו כלכלן ולא למד כלכלה כמקצוע אקדמי. כדי לאפשר זאת מקדים את הדיון בסוגיה התלמודית לימוד מצומצם של מבוא לכלכלה בכל בנדרש להבנת הסוגיה.
  כאמור הקורס נועד ללמד ולהדגים את הגישה הכלכלית להלכה, הוא אינו מקנה ואינו דורש ידע הלכתי מוקדם ובוודאי שאין להסיק מן הדיונים דבר לגבי הלכה למעשה.

  קישור: פרטים, סיליבוס, מצגות וחומר לימודי

  הקורס: מאקרו כלכלה - לתארים מתקדמים, פרופ' יעקב רוזנברג - rosenby1@biu.ac.il

  הקורס נועד להציג ברמה מתקדמת יחסית את שני נושאי הליבה של משק: הצמיחה הכלכלית ארוכת הטווח והמחזורים העסקיים של הטווח הקצר.
  הרמה שבה נוקט הקורס היא רמת ביניים בין הרמה המקובלת בספרות ל - Advanced Macroeconomics (כגון Romer*) לבין זו של Intermediate Macroeconomics (כגון ספרי הלימוד בקורס מאקרו הנהוג במוסדות ההשכלה הגבוהה בארץ).
  קו אופי נוסף, לקורס המוצע, הוא דגש על ממצאים אמפיריים ותיאוריים המלווים את הדיון התיאורטי. אלה לקוחים בעיקר מכלכלות ארצות OECD האירופאיות (כולל ישראל).

  מנושאי הסמסטר השני

  • חוק למדיניות לעומת שיקול דעת.
  • ביקורת לוקאס.
  • מודל מאקרו כלכלי - בנייה ושימוש.
  • שוק העבודה - איגוד מקצועי ושכר יעילות.
  • צמיחה - מודל סולו וחשבונאות צמיחה.
  • צמיחה אנדוגנית.

  מנושאי הסמסטר הראשון

  • הטווח הקצר לעומת הטווח הארוך - מדידה,  תיאוריה וממצאים.
  • מחזורי עסקים - תיאוריה ומדידה.
  • עקומת פיליפס, צפיות וציפיות רציונאליות.
  • מדיניות ייצוב - זעזועי ביקוש או הילוך מקרי.

   

  קישור: פרטים, סיליבוס, מצגות וחומר לימודי

   

  הקורס: מחקרים בכלכלה והלכה - סמינריון, פרופ' יעקב רוזנברג rosenby1@biu.ac.il

  קישור: פרטים וחומר לימודי

  Last Updated Date : 12/05/2022