Beginning of the year faculty meerting + Special talk on ר' ירמיה - קושיותיו, סילוקו ו"טעותו" הכלכלית

Speaker: 
Affiliation: 
Semester: 
Date : 

המפגש יתחיל כבר ב- 11:00 (במקום ב- 11:15). אנא הגיעו בזמן!

11:00 - הרצאת העשרה לזכר חברי המחלקה שנפטרו.

ר' ירמיה - קושיותיו, סילוקו ו"טעותו" (הכלכלית) - פרופ' יעקב רוזנברג.

11:40 - מפגש פתיחה מחלקתי לעדכוני ראש המחלקה ולדיון בנושאים מחלקתיים שונים.

Place: