לידיעת הסטודנטים שטרם השיגו ציון עובר בקורס יסודות הביקורת 66-295 של ד"ר טל פטל בשנת הלימודים תשע"ט

לידיעת הסטודנטים הלומדים במסלול כלכלה חשבונאות בשנה שלישית של התואר,

בהמשך לפנייתכם בנוגע לחפיפה בין קורסי שנה ב' לקורסי שנה ג':

יסודות הביקורת (66-295-01)

ושוקי הון וכלים פיננסים ב' (66-358-01)

לאחר דיון עם ראש המחלקה בנושא זה, המחלקה מבקשת להודיע כי לא יאושר

רישום לקורסים חופפים.

הואיל ולקורס יסודות הביקורת (66-295) יש קורס המשך ביקורת חשבונות בסמסטר

ב' של שנה ג'(66-398), אנחנו מציעים להירשם לקורס יסודות הביקורת בסמסטר א'

בשנת הלימודים תש"פ, ואת הקורס שוקי הון וכלים פיננסיים ב' לדחות לשנת הלימודים 

תשפ"א.

שימו לב:

ללא ציון עובר בקורס יסודות הביקורת (66-295), לא ניתן ללמוד את הקורס ביקורת חשבונות

(66-398) (שמתקיים בסמסטר ב' בשנת הלימודים תש"פ).

תוכלו לבצע את השינויים הנדרשים בתקופת השינויים.