לידיעת הסטודנטים שטרם השיגו ציון עובר בקורס תמחיר ככלי ניהולי 66-290 של רו"ח יעקב זילברברג בשנת הלימודים תשע"ט

לידיעת הסטודנטים הלומדים במסלול כלכלה חשבונאות בשנה שלישית של התואר,

בהמשך לפנייתכם בנוגע לחפיפה בין קורסי שנה ב' לקורסי שנה ג':

תמחיר ככלי ניהולי (66-290-03-04)

חשבונאות מתקדמת ב' (66-392-01-02)

לאחר דיון עם ראש המחלקה בנושא זה, המחלקה מבקשת להודיע כי לא יאושר

רישום לקורסים חופפים.

הואיל ולקורס חשבונאות מתקדמת ב' (66-392), יש קורס המשך בסמסטר א' 

של שנה ד',(בעיות נבחרות בחשבונאות א' 66-711) אנחנו מציעים להירשם לקורס

חשבונאות מתקדמת ב' בשנת הלימודים תש"פ, ואת הקורס תמחיר ככלי ניהולי לדחות

לשנת הלימודים תשפ"א.

שימו לב:

ללא רישום קודם לקורס חשבונאות מתקדמת ב' (66-392) לא ניתן ללמוד את הקורס

בעיות נבחרות בחשבונאות א' (66-711).

תוכלו לבצע את השינויים הנדרשים בתקופת השינויים.