מלגות לסטודנטים לתואר ראשון עד שלישי בתחומי האנרגיה, גיאולוגיה, וגיאופיסיקה של דלקים פוסיליים ומחצבים

משרד האנרגיה באמצעות יחידת המדען הראשי מפרסם בזאת קול קורא

למתן מלגות לסטודנטים לתואר ראשון עד שלישי, והכול כמפורט במסמכי

הקול קורא.

לפרטים נוספים אנא פנו לאתרנו בכתובת:


https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/tender_76_19


הגשת בקשה למלגה תתבצע בטופס מקוון באותו האתר. הטופס המקוון

יהיה זמין החל מיום 26.9.2019.

הרשות המוסמכת תגיש את בקשות הסטודנטים במרוכז בצורה מקוונת

על פי ההנחיות המופיעות בנספח א' של מסמכי הקול הקורא.


מועד אחרון להגשת בקשות:

ההגשה חייבת להתבצע באמצעות רשות המחקר. למעוניינים להגיש

נא לפנות ליפעת בכור yifat.bechor@biu.ac.il

מועד ההגשה לרשות המחקר הנו עד לתאריך 30/10/19.