קול קורא מחקרים רשות המים- 2019

לידיעת הסטודנטים הלומדים תואר שני ולימודי דוקטורט, מצ"ב

קול קורא להגשת בקשות למלגות לסטודנטים בתחום המים.

ההגשה חייבת להתבצע באמצעות רשות המחקר.

למעוניינים להגיש, נא לפנות ליפעת בכור yifat.bechor@biu.ac.il

מועד ההגשה לרשות המחקר הנו עד לתאריך 19/9/19.

קול קורא

טופס ריכוז הצעת מחקר

דף שער

ריכוז תקציבי להצעת מחקר

תעריפי חוקרים

פורמט הגשת דוחות המחקר

הסכם מחקרים

טופס הוראת קיזוז וערבות

טופס להגשת בקשת מלגה

התחייבות הסטודנט

הסכם מלגות

תצהיר תשלום שכר מינימום

תצהיר העסקת עובדים עם מוגבלות

תצהיר שימוש בתכנות מחשב מורשות

חוזה