מפגשים פרונטליים בקורסים מתוקשבים , סמסטר ב' - תשע"ט