זימון להתמחות- למסלול כלכלה חשבונאות מורחב שנה ג' תשע"ט

לידיעת הסטודנטים שעלו לשנה ג' במסלול כלכלה חשבונאות מורחב,

על מנת לקבל זימון להתמחות, יש לשלוח אישור ממוסד הלימודים על סיום 2/3

מהתואר + קורות חיים. ניתן לשלוח למייל BDOcareer@bdo.co.il בציון מס'

משרה JB-1107 בשורת הנושא.