הנחיות להגשת תיזה

פרטים לגבי הנחיות להגשת הצעת מחקר והנחיות לגבי הגשת עבודת גמר לתואר שני בקישור