תכנית לימודים למתחילים בשנת הלימודים תשע"ט

כלכלה ומדעי המדינה - דו ראשי מובנה 

כלכלה דו ראשי מובנה - שנה א'

מספר קורס

שם הקורס

היקף

הערות

66-101 מבוא לכלכלה מיקרו 3 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-102 מבוא לכלכלה מקרו 3 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-106 מבוא לחשבונאות 3 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר א'
66-110 מתמטיקה לכלכלנים א' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-111 מתמטיקה לכלכלנים ב' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-153 מבוא לסטטיסטיקה א' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-154 מבוא לסטטיסטיקה ב'           2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול  לשבוע במשך סמסטר ב'  

סך הכל שנה א':  11.5 שעות שנתיות

 

כלכלה -  דו ראשי מובנה- שנה ב'

מספר קורס

שם הקורס

היקף

הערות

66-201 מקרו כלכלה א' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-202 מקרו כלכלה ב' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-213 תורת המחירים א' 3 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-214 תורת המחירים ב' 3 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-231 שיטות כמותיות 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר אחד
66-236 מבוא לאקונומטריקה א' 2 שעות הרצאה + 1  שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-237 מבוא לאקונומטריקה ב' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-238 יישומי מחשב באקונומטריקה 2 שעות תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-251 יסודות המימון 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר אחד

סך הכל שנה ב':  14.0 שעות שנתיות

 

כלכלה -  דו ראשי מובנה - שנה ג'

מספר קורס

שם הקורס

היקף

הערות

66-320 כלכלת ישראל                    2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד   
66-322 תורת המחירים ג' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר אחד
66-470 סמינריון בכלכלה 1 שעת הרצאה לשבוע במשך כל השנה

סך הכל: 3.5 שעות שנתיות

סך הכל כלכלה דו - ראשי מובנה: 29 שעות שנתיות

לפירוט הקורסים במחלקה למדעי המדינה

סך הכל שעות לתואר כלכלה ומדעי המדינה דו ראשי מובנה: 54.0 שעות שנתיות