Dr. Bracha Matt

Dr.
Dr. Bracha Matt
Telephone: 
Fax: 
Office: 
Mail Box Number: 
Office hours: 

Teaching

 

יסודות החשבונאות א 66-191

הרצאות חלק א  
תרגילים חלק א  
הרצאות חלק ב  
תרגילים חלק ב  
הרצאות חלק ג - מלאי  

תרגילים חלק ג - מלאי

הרצאות חלק ד - רכוש קבוע

תרגילים חלק ד - רכוש קבוע

ערך נוכחי

תרגילים - ערך נוכחי

 

פתרון שאלות 4, 5 - פעולות התאמה

 

פתרון שאלה 4 - מבנה הדוחות הכספיים

השלמת פתרון שאלה 1 - גיליון עבודה

פתרון שאלה 2 - גיליון עבודה: פעולות התאמה

פתרון שאלה 2 - גיליון עבודה: גיליון עבודה

פתרון שאלה 2 - גיליון עבודה: דוחות כספיים

פתרון שאלה 7 - רכוש קבוע, פחת וגריעות

פתרון שאלה 4 - רכוש קבוע, פחת וגריעות

פתרון שאלה 4 - רכוש קבוע, הערכה מחדש

 

הגשת תרגילים תשעה

 

 

 

 

   

מבחן תשע"ד מועד א

פתרון מבחן מועד א תשע"ד

מבחן תשעד מועד ב

פתרון מבחן מועד ב תשעד

מבחן תשע"ה מועד א

פתרון מבחן מועד א תשעה

מבחן תשע"ה מועד ב

פתרון מבחן מועד ב תשעה

 

יסודות חשבונאות ב' 66-192

הרצאות חלק א

הרצאות חלק ב

הרצאה - שינויים חשבונאיים

הרצאה - הטבות עובד

 

תרגיל - חליפין, עלויות פיתוח, מוניטין

תרגיל - ירידת ערך נכסים (נכס בודד) ת

תרגיל - יחידה מניבה מזומנים

תרגיל - היוון עלויות אשראי

תרגיל - הלוואות

תרגיל - אגרות חוב שהונפקו

תרגיל - הון

תרגיל - שינויים חשבונאיים

תרגיל - הטבות עובד

 

הגשת תרגילים

 

פתרון שאלות 3(מקרה ב) ו-4 - ירידת ערך נכסים

פתרון שאלה 3 - יחידה מניבה מזומנים

פתרון שאלה 5(ד) - הלוואות 

פתרון שאלה 1 - הון

פתרון שאלה 2 - הון

פתרון דוגמאות ב' ו-ג' - תוכנית הטבה מוגדרת

 

מבחן מועד א תשעד

פתרון מבחן מועד א תשעד

מבחן מועד ב תשעד

פתרון מבחן מועד ב תשעד שאלות 1-3

 4-5 פתרון מבחן מועד ב תשעד שאלות

 פתרון מבחן מועד ב תשעד שאלות 6-10

  מבחן מועד ג תשעד 

פתרון מבחן מועד ג תשעד שאלות 1-3

פתרון מבחן מועד ג תשעד שאלות 1-3 - המשך

פתרון מבחן מועד ג שאלות 4-7

פתרון מבחן מועד ג תשעד שאלות 4-7 - המשך

  פתרון מבחן מועד ג תשעד שאלה 8

פתרון מבחן מועד ג תשעד שאלה 9

פתרון מבחן מועד ג תשעד שאלה 10

 

מבחן מועד א תשעה

פתרון מבחן מועד א תשעה

מבחן מועד ב תשעה

פתרון שאלות 1-4 מבחן מועד ב תשעה

פתרון שאלות 5-9 מבחן מועד ב תשעה 

   סמינריון בחשבונאות

הנחיות לסמינריון תשעה

ניתוח דוחות כספיים

 

חשבונאות מתקדמת למנהל עסקים 66-262

חזרה - מאזן ודוח רווח או הפסד

 

הרצאה 1 - הלוואות לזמן ארוך

הרצאה 1 - פתרון דוגמאות 1 ו-2

הרצאה 2 - אגרות חוב

הרצאה 2 - פתרון דוגמא

הרצאות - הון

הרצאה - מסים

הרצאה - דוח על תזרימי מזומנים

הרצאה - השקעות בניירות ערך סחירים

הרצאה - השקעות בחברות כלולות

הרצאה - דוחות מאוחדים

 

תרגיל 1 - הלוואות לזמן ארוך

תרגיל 2 - אגרות חוב

תרגיל 3 - הון

תרגיל 4 - מסים

תרגיל 5 - דוח על תזרימי מזומנים

תרגיל 6 - השקעות בניירות ערך סחירים

תרגיל 7 - השקעות בחברות כלולות

תרגיל 8 - דוחות מאוחדים

 

פתרון מתוקן לשאלה בנושא השקעות בחברות כלולות

פתרון תרגיל בנושא דוחות מאוחדים

 

מיקוד למבחן

 

שאלות לדוגמא לקראת המבחן

פתרונות לשאלות לדוגמא

 

מבחן מועד א תשעה

פתרון מבחן מועד א תשעה